اخبار و مقالات

اموال منقول وغیر منقول

اموال منقول وغیر منقول

اموال درعلم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می شوند :اموال منقول واموال غیر منقول برخی اموال هستند

که اگر چه غیر منقول هستند ولی به دلایلی قانون گذار حکم غیر منقول را در مورد انها جاری کرده است .

 

۱-اموال منقول

منقول از نظر لغوی ،به معنای قابل حمل ،دارای منقول ،انتقال یافته،برداشت شده ؛بکار رفته است .

در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد

بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید ،گفته شده است ;مانند اثاثیه منزل ،خودرو ،موتور سیکلت ،کولر ،و غیره …

 

۲-اموال در حکم منقول

اموال در حکم منقول ،در واقع قابل نقل وانتقال نیستند ،

اما قانون گذار آنها را منقول دانسته است .از جمله ((طلب به هرسببی که حاصل شده باشد ،

مانند مال الا جاره ،ثمن در بیع ،(اگرچه مال غیر منقول باشد )،حق خیار ،حق اختراع ،حق ترجمه وتکالیف ،حق

شرکا وشرکت های تجاری ،و امثال آن )) همگی اموال منقول محسوب می شوند .

 

۳-اموال غیر منقول

اموال غیر منقول در لغت به معنای غیر قابل حمل است واین معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد .

لذا قانون گذار :((اموالی که نتواند از محلی به محل دیگر نقل نمود،اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی باشند ،

یا به واسطه عمل انسان ،به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محا آن شود ))،غیره منقول شمرده است .

همچنین اراضی ،ابنیه ،اشیا وهر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود،غیر منقول می باشد .

منظور از ابنیه :((چیزی است که به وسیله عمل انسان بر روی زمین با سنگ،آجر،سیمان ،

چوب؛وامثال آن ساخته شده است همچنین کارخانه ها وآنچه در زمین بکار رفته ،

مانند برق وتلفن وامثال آن در کوه یا زیر زمین در حکم ابنیه محسوب می گردد.))

به نظر بعضی از حقوق دانان :ابنیه شامل هر بنای می شود .

اموال منقول وغیرمنقول

 

با تشکر: املاک آیندگان

تلفن :۲۲۶۶۹۴۱۱

 

 

ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.