همه نوشته در مجموعه: صورت جلسه تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی   قبل از صدور سند و ثبت سند ،باید صورت مجلس تفکیکی تنظیم شود.   در خصوص صورت جلسه تفکیکی عرصه ، مالک   ازشهراداری نقشه تفکیک پلاک را تقاضا می کند و شهرداری پس از اخذ مدارک لازم (با توجه به مقرارات و ضوابط شهرداری) ،   نقشه مصوب را (موضوع…

مشاهده