اخبار و مقالات

وکالتنامه چیست ؟

وکالت نامه املاک وکالتنامه 

عقدی است که به موجب آن شخصی ،فرد دیگری را برای انجام امری نماینده خود می کند .از نظر حقوقی

انجام مورد وکالت توسط وکیل مانند آن است که موکل خود آن کاررا انجام داده است .وکالت یکی از عقود

معین است وعلاوه بر شرایط اساسی باید شرایط مخصوص دیگری داشته باشد که با وجود انها عقد وکالت

کامل میشود.وکالت ممکن است برای انجام کاری باشد که موضوع آن یک امر معین است (وکالت مقید ) مثل

وکالت کاری یا وکالن افتتاح حساب بانکی یا وکالت فروش اتومبیل وگاهی وکالت مطلق وعام است ;یعنی

شامل همه امور موکل میشود ،مثل

وکالت نامه

مال  غیر منقول مطلق در خرید ،فروش ،رهن ،اجاره،صلح،وغیره

،وکالت در سه حالت از بین میرود ۱،به عزل موکل ۲،به استعفای وکیل ۳،به موت یا جنون وکیل ،موکل می

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیلوعدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده

باشد .

باتشکر :املاک آیندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.