اخبار و مقالات

چند نکته مهم برای تنظیم مبایعه نامه

 • تنظیم مبایعه نامه                          تنظیم مبایعه نامه

 • از هرگونه تنظیم سند در حالت خستگی ،گرسنگی ،عصبانیت خود داری شود ،زیرا این

 • موارد باعث می شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم کننده قرارداد خارج شده

 • ودر مبایعه نامه ذکر نشود .از ذکر مطالب غیر ضروری خود داری شود .در صورتی که

 • فروشنده ،وکیل رسمی مالک است

 • (سندی ،یعنی سند رسمی به نام وی نیست )

 • باید در وکالت نامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن وحق اسقاط خیارات را دارد

 • یا خیر ؟وآیا حق توکیل به غیر در مواردی که فروشنده وکیل است وحاضر به دادن وکالت به خریدار

 • برای تنظیم سند بوده است را دارد یا خیر؟

 • در وکالت نامه ارایه شده وکیل باید اولا بلاعزل بوده ثانیا ضمن عقد خارج لازم بر موکل

 • شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار

 • (که در اینجا وکیل خواهدبود)ندارد.فروشنده ولی مالک مالک صغیر است

 • باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه نامه صغیر،کبیر نشده باشدودر قرارداد قید شود

 • که معامله کننده به ولایت از طرف فلان صغیرمعامله

 • انجام می دهد واز شناسنامه وی وصغیر که با امضای ولی باشد ،رو نوشت اخذ شود.

 • در نگارش مبایعه نامه باید با خط خوش وخوانا باشد .

 • از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده وعقد را دچار ابهام کند

 • ،خود داری شود; به خصوص در مواردی که از کاربن استفاده میشود.

 • مواردی که در ان ها رقم به کار رفته ،بهتر است رقم را بصورد حروف نیز قید شود

 • (مثلا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ،ده میلیون ریال )،تا در صورت ابهام به راحتی رفع شود .

 • اگر فروشنده قیم مالک است باید قیوم نامه ملاحضه وفتوکپی آن با امضای قیم اخذ شود .

 • مفاد قیوم نامه دقیقا مطالعه وبررسی شود که آیا قیم با نظارت ومداخله مقام قضایی

 • (اداره سر پرستی ) حق فروش دارد یا خیر واگر به مجوز

 • از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او مبایعه نامه امضا ویا به

 • وی پولی پرداخت شود.

 • اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است ،

 • باید گواهی انحصار وراثت ملاحضه وفتوکپی مصدق ان از فروشنده اخذ شود ومشخصات فروشنده با

 • مشخصات گواهی مطابقت داده شود .در صورتی که

 • فروشنده یکی از ورثه باشذ ،معا مله فقط نسبت به سهم وی صحیح است ،مگر اینکه بقه ورثه نیز

 • مبایعه نامه را امضا ویا به وی وکالت در فروش داده باشند .

 • اگر فروشنده یا خریدار مشکوک ،مریض احوال واحتمال جنون یا حجر وی داده شود ،باید از اداره

 • سرپرستی دادگستری استعلام شود .

 • برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا ودر کدام دفتر خانه حاضر شوند

 • می توتن قبلا در این مورد پیش بینی نمود وشماره دفتر خانه ونشانی آن ونیز روز وساعت

 • معینی را که امکان فراهم شدن مقدمات تنظیم سند باشد ،تعیین ودر مبایعه نامه قید کرد

 • این مطلب برای احراز تخلف ومتخلف ازموضوع مذکور کمک میکند.

 • در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی را تعیین کند ،این موعد باید در قرارداد

 • به روشنی مشخص شود .

 • بعداز انجام تنظیم مبایعه نامه

 • همه اصول قرارداد واگر معاملاتی قبلا نسبت به مورد معامله انجام شده باشد ،باید از فروشتده اخذ

 • شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از

 • تنظیم سند به نام خریدار آخر خود داری نماید ،امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی

 • میسر باشد.

 • دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نبوده ،باید اصول همه معاملات ما قبل خود تا مالک

 • رسمی را ارایه نماید .نباید هیچ گونه وقفه در سلسله

 • قرارداد معامله تا ارایه ان صورد گیرد .

 • از اصالت اسناد وچک های که طرفین رد وبدل می کنند ،اطمینان حاصل شود .

 • در صورتی که طرفین بعداز تنظیم مبایعه نامه قصد بر هم زدن معامله داشته باشند ،

 • این عمل که با رضایت طرفیت عقد بر هم میخورد ،در اصطلاح اقاله یا تفاسخ می گویند .با این اقاله

 • ملک یا اپارتمان به فروشنده وثمن به خریدار برمیگردد

 • ومراتب باید در ذیل یا حاشیه یا ظهر قرارداد یا برگه جداگانه (با ذکر مشخصات قرارداداول ) قید وبه

 • امضای طرفین برسد .

 • ازانجا که عقودی مانند بیع از عقود لازمه بوده وبدون رضایت طرفین ووجود شرط قابل بر هم زدن

 • نیست ،چنانچه یکی از طرفین از فروش ویا خرید ملک

 • ویا اپارتمان پشیمان شده باشند ،

 • باید دانست عقد وقراردادتنطیمی بدون شرط حق فسخ وقابل فسخ نیست ونباید عقد راپاره ویا ان را

 • به نحوه یک طرفه باطل نمود .

 

امیدوارم مطالب فوق مفید بوده باشد.

 

با تشکر :املاک آیندگان 

تلفن :۲۲۶۶۹۴۱۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.