همه نوشته در مجموعه: افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات

افراد صنفی کالا – خدمات

افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات مکلف اند با الصاق برچسب روی کالا ،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ،اعلام کنند. هر فرد…

مشاهده