همه نوشته در مجموعه: اقاله چیست

اقاله چیست

اقاله چیست

چنانچه طرفین بعداز تنظیم مبایعه نامه با رضایت قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند

 

در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند .

 

فرضا شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز با

 

مذاکره با خریدار وجلب رضایت او هردو توافق کنند که معامله

 

را بر هم  بزنند این توافق را در بر هم زدن معامله (که به صورت دو طرفه است )اقاله یا تفاسخ می گویند .

 

مشاهده