همه نوشته در مجموعه: فرد صنفی املاک

قانون نظام صنفی املاک

فرد صنفی املاک افراد صنفی موظف اند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور،…

مشاهده