همه نوشته در مجموعه: نکات تنظیم مبایعنامه

چند نکته مهم برای تنظیم مبایعه نامه

                         تنظیم مبایعه نامه از هرگونه تنظیم سند در حالت خستگی ،گرسنگی ،عصبانیت خود داری شود ،زیرا این موارد باعث می شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم کننده قرارداد خارج شده ودر مبایعه نامه ذکر نشود .از ذکر مطالب غیر ضروری خود داری شود .در صورتی که فروشنده ،وکیل رسمی مالک است (سندی ،یعنی سند…

مشاهده