همه نوشته در مجموعه: گواهی عدم حضور

گواهی عدم حضور

گواهی عدم حضوردردفترخانه   طبق توافق ،طرفین باید در تاریخ معین ودر ساعات اداری،در دفتر خانه ای که شماره آن در قرارداد ذکر شده است ، حاضر شده و کتبا آمادگی خود را برای انجام تعهد اعلام کننده ، فرضا خریدار متعهد شده الباقی ثمن معامله را در دفتر خانه حاضر و پرداخت کند و…

مشاهده